Publications

     

-- 2024 --

86    S. Ghara, M. Winkler, L. Prodan, K. Geirhos, V. Tsurkan, Wenbo Ge, Weida Wu, S. Krohns, and I. Kezsmarki
Fast non-volatile electric control of antiferromagnetic states
Sci. Adv.,  submitted (2024).      

85    Yunbo Ou, Murod Mirzhalilov, Norbert M. Nemes, Jose L. Martinez, Mirko Rocci, Austin Akey, Wenbo Ge, Dhavala Suri, Yiping Wang, Haile Ambaye, Jong Keum, Mohit Randeria, Nandini Trivedi, Kenneth S. Burch, David C. Bell, Weida Wu, Don Heiman, Valeria Lauter, Jagadeesh S. Moodera, Hang Chi
Enhanced Ferromagnetism in Monolayer Cr2Te3 via Topological Insulator Coupling
Phys. Rev. B, submitted (2024).       arXiv:2312.15028

84    Zengle Huang, Hemian Yi, Daniel Kaplan, Lujin Min, Hengxin Tan, Ying-ting Chan, Zhiqiang Mao, Binghai Yan, Cui-Zu Chang, Weida Wu
Hidden non-collinear spin-order induced topological surface states
Nature Communications, 15, 2937 (2024).      arXiv:2309.06632

83    Hemian Yi, Yi-Fan Zhao,Ying-Ting Chan, Jiaqi Cai, Ruobing Mei, Xianxin Wu, Zi-Jie Yan, Ling-Jie Zhou, Ruoxi Zhang, Zihao Wang, Stephen Paolini, Run Xiao, Ke Wang, Anthony R. Richardella, John Singleton, Laurel E. Winter, Purnima P. Balakrishnan, Alexander J. Grutter, Moses H. W. Chan, Nitin Samarth, Xiaodong Xu, Weida Wu, Chao-Xing Liu, and Cui-Zu Chang
Interface-Induced Superconductivity in Magnetic Topological Insulators
Science 383, 634639 (2024).         arXiv:2312.04353

-- 2023 --

82    Peter Meisenheimer, Hongrui Zhang, David Raftrey, Xiang Chen, Yu-Tsun Shao, Ying-Ting Chan, Reed Yalisove, Rui Chen, Jie Yao, Mary C. Scott, Weida Wu, David A. Muller, Peter Fischer, Robert J. Birgeneau & Ramamoorthy Ramesh
Ordering of room-temperature magnetic skyrmions in a polar van der Waals magnet
Nature Communications, 14, 3744 (2023).      arXiv:2210.02546

81    Yang Wang, Ying-Ting Chan, Xiao Wang, Tao Wang, Xuemei M Cheng, Weida Wu and John Q Xiao
Second-harmonic signature of chiral spin structures in W/Pt/Co heterostructures with tunable magnetic anisotropy
J. Phys. D: Appl. Phys., 56, 205002, (2023).

-- 2022 --

80    Wenbo Ge, Jinwoong Kim, Ying-Ting Chan, David Vanderbilt, Jiaqiang Yan, and Weida Wu
Direct visualization of surface spin-flip transition in MnBi4Te7
Phys. Rev. Lett., 125, 037201, (2022).  (selected for September issue cover)     arXiv:2206.04582

79.    Graham Kimbell, Changyoung Kim, Weida Wu, Mario Cuoco and Jason W. A. Robinson
Challenges in identifying chiral spin textures via the topological Hall effect
Communications Materials,  3, 19  (2022).

78.    Hongrui Zhang, David Raftrey, Ying-Ting Chan, Yu-Tsun Shao, Rui Chen, Xiang Chen, Xiaoxi Huang, Jonathan T. Reichanadter, Kaichen Dong, Sandhya Susarla, Lucas Caretta, Zhen Chen, Jie Yao, Peter Fischer, Jeffrey B. Neaton, Weida Wu, David A. Muller, Robert J. Birgeneau, Ramamoorthy Ramesh
Room-temperature skyrmion lattice in a layered magnet (Fe0.5Co0.5)5GeTe2
Science Advances, 8, eabm7103  (2022).  

77.   J.-Q. Yan, Zengle Huang, Weida Wu, A.F. May
Vapor transport growth of MnBi2Te4 and related compounds
Journal of Alloys and Compounds, 906, 164327 (2022).   

-- 2021 --

76.  Xiaoran Liu, Shiang Fang, Yixing Fu, Wenbo Ge, Mikhail Kareev, Jong-Woo Kim, Yongseong Choi, Evguenia Karapetrova, Qinghua Zhang, Lin Gu, Eun-Sang Choi, FangdiWen, Justin H.Wilson, Gilberto Fabbris3 Philip J. Ryan, John Freeland, Daniel Haskel, Weida Wu, J. H. Pixley, Jak Chakhalian
Observation of a magnetic Weyl semimetal in thin films of Eu2Ir2O7
Phys. Rev. Lett., 127, 277204 (2021).    arXiv:2106.04062

75.  Zengle Huang, Hemian Yi, Lujin Min, Zhiqiang Mao, Cui-Zu Chang, and Weida Wu
Absence of in-gap modes in charge-density-wave edge dislocations of Weyl semimetal (TaSe4)2I
Phys. Rev. B 104, 205138  (2021).    arXiv:2112.10857

74.  Wenbo Ge, Paul M. Sass, Jiaqiang Yan, Seng Huat Lee, Zhiqiang Mao, and Weida Wu
Direct evidence of ferromagnetism in MnSb2Te4
Phys. Rev. B 103, 134403 (2021).    arXiv:2101.07892

73.  Hemian Yi, Zengle Huang, Wujun Shi, Lujin Min, Rui Wu, C. M. Polley, Ruoxi Zhang, Yi-Fan Zhao, Ling-Jie Zhou, J. Adell, Xin Gui, Weiwei Xie, Moses H. W. Chan, Zhiqiang Mao, Zhijun Wang, Weida Wu, Cui-Zu Chang
Surface Charge Induced Dirac Band Splitting in a Charge Density Wave Material (TaSe4)2I
Phys. Rev. Research 3, 013271 (2021).    arXiv:2012.02402

72.  Yaohua Liu, Lin-Lin Wang, Qiang Zheng, Zengle Huang, Xiaoping Wang, Miaofang Chi, Yan Wu, Bryan C. Chakoumakos, Michael A. McGuire, Brian C. Sales, Weida Wu, Jiaqiang Yan,
Site Mixing for Engineering Magnetic Topological Insulators
Phys. Rev. X 11, 021033 (2021).    arXiv:2007.12217

71.  Lin Miao, Chul-Hee Min, Yishuai Xu, Zengle Huang, Erica C. Kotta, Rourav Basak, M. S. Song, B. Y. Kang, B. K. Cho, K. Kissner, Friedrich Reinert, Yi-De Chuang, Weida Wu, Jonathan D. Denlinger, and L. Andrew Wray,
Robust coherence phenomena and surface states in magnetically alloyed SmB6
Phys. Rev. Lett. 126, 136401 (2021).     arXiv:1907.07074

70.  Wenbo Wang, Yi-Fan Zhao, Fei Wang, Matthew W. Daniels, Cui-Zu Chang, Jiadong Zang, Di Xiao, and Weida Wu
Chiral-Bubble-Induced Topological Hall Effect in Ferromagnetic Topological Insulator Heterostructures
Nano Lett., 21 (2) 1108 (2021).

-- 2020 --

69.  Zengle Huang, Mao-Hua Du, Jiaqiang Yan, Weida Wu,
Native Defects in Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4
Phys. Rev. Materials, 4, 121202(R)  (2020).   arXiv:2009.07437

68.  Wenbo Wang, Lin Li, Junhua Liu, Binbin Chen, Yaoyao Ji, Jun Wang, Guanglei Cheng, Yalin Lu, Guus Rijnders, Gertjan Koster, Weida Wu, Zhaoliang Liao,
Magnetic domain engineering in SrRuO3 thin films
npj Quantum Materials, 5, 73 (2020).

67.   Paul M. Sass, Jinwoong Kim, David Vanderbilt, Jiaqiang Yan, and Weida Wu,
Robust A-type order and spin-flop transition on the surface of antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4
Phys. Rev. Lett., 125, 037201 (2020).         arXiv:2006.07656

66.  Graham Kimbell, Paul M. Sass, Bart Woltjes, Eun Kyo Ko, Tae Won Noh, Weida Wu, Jason W. A. Robinson,
Two-channel anomalous Hall effect in SrRuO3
Phys. Rev. Materials, 4, 054414 (2020).        arXiv:2002.06062

65.  Paul M. Sass, Wenbo Ge, Jiaqiang Yan, D. Obeysekera, J.J Yang, and Weida Wu,
Magnetic Imaging of Domain Walls in the Antiferromagnetic Topological Insulator MnBi2Te4
Nano Lett., 20, (4), 2609-2614  (2020).        arXiv:1910.06488

64.  Jisoo Moon, Zengle Huang, Weida Wu, and Seongshik Oh,
Pb-doped p-type Bi2Se3 thin films via interfacial engineering
PR Materials, 4, 024203  (2020).       arXiv:1908.10318

63.  Sang-Wook Cheong, Manfred Fiebig, Weida Wu, Laurent Chapon, and Valery Kiryukhin
Seeing is Believing: Visualization of Antiferromagnetic Domains
npj Quantum Materials, 5, 3  (2020).

62.  Erica Kotta, Lin Miao, Yishuai Xu, S. Alexander Breitweiser, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Wenhan Zhang, Weida Wu, Takehito Suzuki, Joseph Checkelsky, and L. Andrew Wray
Spectromicroscopic measurement of surface and bulk band structure interplay in a disordered topological insulator
Nature Physics, 16, 285-289  (2020). 

-- 2019 --

61.  Wenhan Zhang, Zheng Ju, and Weida Wu,
Intrinsic superstructure near atomically clean armchair-type step edge of graphite
Phys. Rev. B, 100, 115120     (2019).         arXiv:1907.02011

60. Wenbo Wang, Matthew W. Daniels, Zhaoliang Liao, Yifan Zhao, Jun Wang, Gertjan Koster, Guus Rijnders, Cui-zu Chang, Di Xiao, Weida Wu
Spin chirality fluctuation in two-dimensional ferromagnets with perpendicular magnetic anisotropy
Nature Materials, 18, 1054  (2019).     arXiv:1812.07005

59. J.-Q. Yan, Q. Zhang, T. Heitmann, Zengle Huang, K. Y. Chen, J.-G. Cheng, Weida Wu, D. Vaknin, B. C. Sales, and R. J. McQueeney
Crystal growth and magnetic structure of MnBi2Te4
Phys. Rev. Materials 3, 064202  (2019).        arXiv:1902.10110

58.  Lorenzo Vistoli, Wenbo Wang, Anke Sander, Qiuxiang Zhu, Blai Casals, Rafael Cichelero, Agnes Barthelemy, Stephane Fusil, Gervasi Herranz, Sergio Valencia, Radu Abrudan, Eugen Weschke, Kazuki Nakazawa, Hiroshi Kohno, Jacobo Santamaria, Weida Wu, Vincent Garcia, and Manuel Bibes
Giant topological Hall effect in correlated oxide thin films
Nature Physics, 15, 67-72 (2019).

-- 2018 --

57.  Chen Chen, Heung-Sik Kim, Alemayehu S. Admasu, Sang-Wook Cheong, Kristjan Haule, David Vanderbilt, and Weida Wu,
Trimer Bonding States on the Surface of Transition-metal Dichalcogenide TaTe2
Phys. Rev. B, 98, 195423  (2018).          arXiv:1807.02597

56.  Wenhan Zhang, Damien West, Seng Huat Lee, Yunsheng Qiu, Cui-Zu Chang, Jagadeesh S. Moodera, Yew San Hor, Shengbai Zhang, and Weida Wu
Electronic fingerprints of Cr and V dopants in topological insulator Sb2Te3
Phys. Rev. B, 98, 115165 (2018).  Editors' Suggestion    arXiv:1809.06337

55.  Stefan Wilfert, Paolo Sessi, Zhiwei Wang, Henrik Schmidt, M. Carmen Martinez-Velarte, Seng Huat Lee, Yew San Hor, Alexander F. Otte, Yoichi Ando, Weida Wu, and Matthias Bode
Scanning tunneling spectroscopy investigations of superconducting-doped  topological insulators: Experimental pitfalls and results
Phys. Rev. B, 98, 085133 (2018).

54. Zaiyao Fei, Bevin Huang, Paul Malinowski, Wenbo Wang, Tiancheng Song, Joshua Sanchez, Wang Yao, Di Xiao, Xiaoyang Zhu, Andrew May, Weida Wu, David Cobden, Jiun-Haw Chu, Xiaodong Xu,
Two-Dimensional Itinerant Ising Ferromagnetism in Atomically thin Fe3GeTe2
Nature Materials, 17, 778-782 (2018).        arXiv:1803.02559 

53. Lin Miao, Yishuai Xu, Wenhan Zhang, Daniel Older, S. Alexander Breitweiser, Erica Kotta, Haowei He,Takehito Suzuki, Jonathan D. Denlinger, Rudro R. Biswas, Joseph Checkelsky, Weida Wu, and L. Andrew Wray ,
Observation of a Topological Insulator Dirac Cone Reshaped by Non-magnetic Impurity Resonance
npj Quantum Materials, 3, 29 (2018).    arXiv:1805.00084

52.  Lu Zheng, Hui Dong, Xiaoyu Wu, Yen-Lin Huang, Wenbo Wang, Weida Wu, Zheng Wang, and Keji Lai,
Interferometric Imaging of Nonlocal Electromechanical Power Transduction in Ferroelectric Domains
PNAS, 115, (21) 5338-5342 (2018).   

51.  Wenbo Wang, Yunbo Ou, Chang Liu, Yayu Wang, Ke He, Qi-kun Xue, and Weida Wu,
Direct evidence of ferromagnetism in a quantum anomalous Hall system
Nature Physics, 14, 791-795 (2018).            arXiv:1804.04991

50.  Wenhan Zhang, M.X. Chen, Jixia Dai, Xueyun Wang, Zhicheng Zhong, S-W. Cheong, and Weida Wu,
Topological Phase Transition with Nanoscale Inhomogeneity in (Bi1-xInx)2Se3
Nano Letters, 18 (4), 2677-2682 (2018).           arXiv:1803.07481  

49.  Di Xiao, Jue Jiang, Jae-Ho Shin, Wenbo Wang, Fei Wang, Yi-Fan Zhao, Chaoxing Liu, Weida Wu, Moses H. W. Chan, Nitin Samarth, and Cui-Zu Chang,
The Realization of the Axion Insulator State in Quantum Anomalous Hall Sandwich Heterostructures
Phys. Rev. Lett., 120, 056801 (2018).        arXiv:1710.00471

48.  Lu Chen, Fan Yu, Ziji Xiang, Tomoya Asaba, Colin Tinsman, Benjamin Lawson, Paul. M. Sass, Weida Wu, B. L. Kang, Xianhui Chen, and Lu Li,
Torque Diffrential Magnetometry with Qplus-Mode Quartz Tuning Fork
Phys. Rev. Applied, 9, 024005 (2018).  

47.  Jisoo Moon, Nikesh Koirala, Maryam Salehi, Wenhan Zhang, Weida Wu, and Seongshik Oh,
Solution to the hole-doping problem and tunable quantum Hall effect in Bi2Se3 thin films
Nano Letters, 18, 820-826 (2018).   

-- 2017 --

46.  Yunbo Ou, Chang Liu, Gaoyuan Jiang, Yang Feng, Dongyang Zhao, Weixiong Wu, Xiao-Xiao Wang, Wei Li, Canli Song, Li-Li Wang, Wenbo Wang, Weida Wu, Yayu Wang, Ke He, Xu-Cun Ma & Qi-Kun Xue,
Enhancing the Quantum Anomalous Hall Effect by Magnetic Codoping in a Topological Insulator
Advanced Materials, 30 1703062 (2017).    

45.  Wenhan Zhang, Quansheng Wu, Lunyong Zhang, Sang-Wook Cheong, Alexey A. Soluyanov, and Weida Wu,
Quasiparticle interference of surface states in the type-II Weyl semimetal WTe2
Phys. Rev. B, 96, 165125 (2017)        arXiv:1705.11189

44.  Wenbo Wang, Julia A. Mundy, Charles M. Brooks, Jarrett A. Moyer, Megan E. Holtz, David A. Muller, Darrell G. Schlom, and Weida Wu,
Visualizing weak ferromagnetic domains in multiferroic hexagonal ferrite thin film
Phys. Rev. B, 95, 134443 (2017)

43.  Ying Sun, You Ba, Aitian Chen, Wei He, Wenbo Wang, Xiaoli Zheng, Lvkuan Zou, Yijun Zhang, Qu Yang, Lingjia Yan, Ce Feng, Qinghua Zhang, Jianwang Cai, Weida Wu, Ming Liu, Lin Gu, Zhaohua Cheng, Ce-Wen Nan, Ziqiang Qiu, Yizheng Wu, Jia Li, and Yonggang Zhao,
Electric-Field Modulation of Interface Magnetic Anisotropy and Spin Reorientation Transition in (Co/Pt)3/PMN-PT Heterostructure
ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (12), 10855-10864 (2017)

-- 2016 --

42.  Matthew Brahlek, Nikesh Koirala, Maryam Salehi, Jisoo Moon, Wenhan Zhang, Haoxiang Li, Xiaoqing Zhou, Myung-Geun Han, Liang Wu, Thomas Emge, Hang-Dong Lee, Can Xu, Seuk Joo Rhee, Torgny Gustafsson, N. Peter Armitage, Yimei Zhu, Daniel S. Dessau, Weida Wu, and Seongshik Oh,
Disorder-driven topological phase transition in Bi2Se3 films
Phys. Rev. B 94, 165104 (2016)

41.  Wenbo Wang, Cui-Zu Chang, Jagadeesh S. Moodera, and Weida Wu,
Visualizing ferromagnetic domain behaviors of V-doped Sb2Te3 thin films
npj Quantum Materials, 1, 16023 (2016)

40.  Jixia Dai, Damien West, Xueyun Wang, Yazong Wang, Daniel Kwok, S.-W. Cheong, S.B. Zhang, and Weida Wu,
        Toward the intrinsic limit topological insulator Bi2Se3
        Phys. Rev. Lett. 117, 106401 (2016).

39. Tobias Mauerer, Matthias Vogt, Pin-Jui Hsu, Gheorghe Lucian Pascut, Kristjan Haule, Valery Kiryukhin, Junjie Yang, Sang-Wook Cheong, Weida Wu, and Matthias Bode,
        Visualizing anisotropic propagation of stripe domain walls in staircaselike transitions of IrTe2
        Phys. Rev. B 94, 014106 (2016).

38. Wenbo Wang, Ying Sun, Yonggang Zhao and Weida Wu,
        Quantitative measurements of shear displacement using atomic force microscopy
        Appl. Phys. Lett., 108, 122901 (2016).  

-- 2015 --

37. Nikesh Koirala, Matthew J. Brahlek, Maryam Salehi, Liang Wu, Jixia Dai, Justin Waugh, Thomas Nummy, Myung-Geun Han, Jisoo Moon, Yimei Zhu, D. Dessau, Weida Wu, N. Peter Armitage, and Seongshik Oh,
        Record Surface State Mobility and Quantum Hall Effect in Topological Insulator Thin Films via Interface Engineering
        Nano Lett., 15, 8245-8249 (2015).

36. Wenbo Wang, Fang Yang, Chunlei Gao, Jinfeng Jia, G. D. Gu and Weida Wu,
        Visualizing ferromagnetic domains in magnetic topological insulators
        APL Mat. 3, 083301 (2015).

-- 2014 --

35. Jixia Dai, Kristjan Haule, J.J. Yang, Y.S. Oh, S-W. Cheong and Weida Wu,
        Hierarchical stripe phases in IrTe2 driven by competition between Ir dimerization and Te bonding
        Phys. Rev. B, 90, 235121, (2014).   arXiv:1412.2846

34. Jixia Dai, Wenbo Wang, Matthew Brahlek, Nikesh Koirala, Maryam Salehi, Seongshik Oh and Weida Wu,
        Restoring pristine Bi2Se3 surface with an effective Se decapping process
        Nano Research, 8, 1222-1228 (2014).  arXiv:1412.2847

33. Yanan Geng and Weida Wu,
        Magnetoelectric force microscopy based on magnetic force microscopy with modulated electric field 
        Rev. Sci. Instrum. 85, 053901 (2014)

32.   Namrata Bansal, Myung Rae Cho, Matthew Brahlek, Nikesh Koirala, Yoichi Horibe, Jing Chen, Weida Wu, Yun Daniel Park, Seongshik Oh,
        Transfer of MBE-grown Bi2Se3 films to arbitrary substrates and Gate-induced metal-insulator transition via Dirac gap
        Nano Lett., 14, 1343-1348 (2014).    arXiv:1402.6307

31.    Wenbo Wang, Yanan Geng, and Weida Wu,
        Background-free Piezoresponse Force Microscopy for quantitative measurements
        Appl. Phys. Lett., 104, 072905 (2014). 

30.   Hena Das, Aleksander L. Wysocki, Yanan Geng, Weida Wu and Craig J. Fennie,
        Bulk magnetoelectricity in the hexagonal manganites and ferrites
        Nature Communications, 5,  2998 (2014). doi:10.1038/ncomms3998   arXiv:1302.1099 

29. Yanan Geng, Hena Das, Aleksander L. Wysocki, Xueyun Wang, S-W. Cheong, M. Mostovoy, Craig J. Fennie and Weida Wu
        Direct visualization of magnetoelectric domains
        Nature Materials, 13, 163-167  (2014). doi:10.1038/nmat3813

-- 2013 --

28. Pin-Jui Hsu, Tobias Mauerer, Matthias Vogt, J.J. Yang, Yoon Seok Oh, S-W. Cheong, Matthias Bode, and Weida Wu
        Hysteretic melting transition of a soliton lattice in a commensurate charge modulation
        Phys. Rev. Lett., 111, 266401  (2013).    arXiv:1311.3015

27. Wenbin Wang, Jun Zhao, Wenbo Wang, Zheng Gai, Nina Balke, Miaofang Chi, Ho Nyung Lee, Wei Tian, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jieyu Yi, Thomas Z. Ward, Paul C. Snijders, Hans M. Christen, Weida Wu, Jian Shen and Xiaoshan Xu
        Room-temperature multiferroic hexagonal LuFeO3 films
        Phys. Rev. Lett., 110, 237601 (2013).    arXiv:1209.3293

26     Rama K. Vasudevan, Weida Wu, Jeffrey R. Guest, Arthur P. Baddorf, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Nina Balke, V. Nagarajan, Peter Maksymovych and Sergei V. Kalinin
        Domain Wall Conduction and Polarization-Mediated Transport in Ferroelectrics (Feature Article)
        Adv. Funct. Mater., 23, 2592-2616 (2013).

25. Pin-Jui Hsu, Tobias Mauerer, Weida Wu, and Matthias Bode
  Observation of a spin-density wave node on antiferromagnetic Cr(110)  islands   (Editors' Suggestion)
        Phys. Rev. B, 87, 115437 (2013).

 24. Yanan Geng, J.H. Lee, D.G. Schlom, J.W. Freeland, and Weida Wu
Description: Description: Description: Description: http://prb.aps.org/images/icons/rapid30x30.gif Magnetic inhomogeneity in a multiferroic EuTiO3 thin film

Phys. Rev. B, 87, 121109 (R) (2013).


-- 2012 --

23. Yanan Geng, N. Lee, Y. J. Choi, S.-W. Cheong, and Weida Wu
        Collective magnetism at multiferroic vortex domain walls
        Nano Lett., 12, 60556059 (2012).   arXiv:1201.0694 

22.  Weida Wu, Y. Horibe, N. Lee, S.-W. Cheong, and J. R. Guest
        Conduction of topologically-protected charged ferroelectric domain walls
        Phys. Rev. Lett., 108, 077203 (2012).    arXiv:1112.6193

-- 2011 --

21.  Edward B. Lochocki, S. Park, Nara Lee, S.-W. Cheong, and Weida Wu
        Piezoresponse force microscopy of domains and walls in multiferroic HoMnO3
        Appl. Phys. Lett., 99, 232901 (2011).

-- 2010 --

20.  Weida Wu, J. R. Guest, Y. Horibe, S.Park, T. Choi, S.-W. Cheong, and M. Bode
        Polarization-modulated rectification at ferroelectric surfaces
        Phys. Rev. Lett., 104, 217601 (2010).

19   T. Choi, Y. Horibe, H.T. Yi, Y.J. Choi, Weida Wu, and S.-W. Cheong
         Insulating interlocked ferroelectric and structural antiphase domain walls in multiferroic YMnO3
        Nature Materials, 9, 253 (2010).

-- 2009 --

18.   S. Park, P. Ryan, E. Karapetrova, J. W. Kim, J. X. Ma, J. Shi, J. W. Freeland, and Weida Wu
        Microscopic evidence of a strain-enhanced ferromagnetic state in LaCoO3 thin film
          Appl. Phys. Lett., 95, 072508 (2009).

17.   Y.J. Choi, S. B. Kim, T. Asada, S. Park, Weida Wu, Y. Horibe, and S-W. Cheong,
        Giant magnetic coercivity and ionic superlattice nano-domains in Fe0.25TaS2
         Europhysics Lett., 86, 37012 (2009).

16.   S. Park, Y. Horibe, Y. J. Choi, C. L. Zhang, S.-W. Cheong, and Weida Wu

Description: Description: Description: Description: http://prb.aps.org/images/icons/rapid30x30.gif   Pancakelike Ising domains and charge-ordered superlattice domains in LuFe2O4
          Phys. Rev. B, 79, 180401 (R) (2009).

-- 2008 --

15.   Weida Wu, V. Kiryukhin, H.-J. Noh, K.-T. Ko, J.-H. Park, W. Ratcliff II, P.A. Sharma, N. Harrison, Y.J. Choi, Y. Horibe, S. Lee, S. Park, H.T. Yi, C.L. Zhang, S.-W. Cheong
        Formation of pancakelike Ising domains and giant magnetic coercivity in ferrimagnetic LuFe2O4
          Phys. Rev. Lett., 101, 137203 (2008).

14.   Y.H. Sun, Y.G. Zhao, H.F. Tian, C.M. Xiong, B.T. Xie, M.H. Zhu, S. Park, Weida Wu, J.Q. Li, and Q. Li
       The electric and magnetic modulation of fully strained "dead" layers in La0.67Sr0.33MnO3 films.
       Phys. Rev. B, 78, 024412 (2008).

13.   B.T. Xie, Y.G. Zhao, C.M. Xiong, S. Park, and Weida Wu
       Current-voltage characteristics of phase separated La0.5Ca0.5MnO3/Nb-SrTiO3 p-n junction and magnetic tunability
       Appl. Phys. Lett., 92, 232109 (2008).

-- 2007 --

12.   Weida Wu and Paul M. Chaikin
     Numerical investigation of Nernst effect in quasi-one-dimensional systems
       Phys. Rev. B, 76, 153102 (2007).


---------- Before joining Rutgers ---------------

11.  Casey Israel, Weida Wu and Alex de Lozanne
       High-Field Magnetic Force Microscopy as Susceptibility Imaging
        Appl. Phys. Lett., 89, 032502 (2006).

10.  Weida Wu, Casey Israel, Namjung Hur, Soonyong Park, Sang-Wook Cheong and Alex de Lozanne
       Magnetic imaging of supercooling glass transition in a weakly disordered ferromagnetic manganite.
        Nature Materials, 5, 881 (2006).

9.   Weida Wu, Ayan Guha, Suenne Kim and A. L. de Lozanne
       A compact dual-tip STM design
      IEEE Transection on Nanotechnology, 5, 77 (2006).

8.   Moon-Sun Nam, Arzhang Ardavan, Weida Wu, P.M. Chaikin
      Magnetothermoelectric effects in (TMTSF)2ClO4
       Phys. Rev. B, 74, 073105 (2006).

7.   J. Shinagawa, Weida Wu, P. M. Chaikin, W. Kang, W. Yu, F. Zhang, Y. Kurosaki, C. Parker, S.E. Brown
       Se77 NMR studies on magic angle effect and nature of the superconducting state in the organic superconductors (TMTSF)2X
       J. Low Temp. Phys., 142, 227 (2006).

6.   Weida Wu, N. P. Ong and P. M. Chaikin
      Giant angular-dependent Nernst effect in quasi-one-dimensional organic conductor (TMTSF)2PF6
      Phys. Rev. B, 72, 235116 (2005).   arXiv:cond-mat/0507612

5.   Weida Wu, P.M. Chaikin, W. Kang, J. Shinagawa, W. Yu and S.E. Brown
        77Se NMR Probe of Magnetic Excitations of the Magic Angle Effect in (TMTSF)2PF6
        Phys. Rev. Lett., 94, 097004, (2005).

4.   N.P. Ong, Weida Wu, P.M. Chaikin and P.W. Anderson
        Phase Coherence and the Nernst Effect at Magic Angles in Organic Conductors,
       EuroPhys. Lett., 66 (4) 579  (2004).   arXiv:cond-mat/0401159

3.   W. Wu, I.J. Lee and P.M. Chaikin,
Giant Nernst Effect and Lock-in Current at Magic Angles in (TMTSF)2PF6,
Phys. Rev. Lett., 91,  056601 (2003).

2.   W. Wu, I.J. Lee, S.E. Brown, M.J. Naughton and P.M. Chaikin,
On the angular dependences of the superconducting and normal state properties of the Bechgaard Salts: Triplet Superconductivity, Enhanced Hc2, Giant Nernst Effect at Lebed Magic Angles,
Syn. Met., 137, 1305 (2003).

1.    I.J. Lee, W. Wu, M.J. Naughton and  P.M. Chaikin,

        Hc2 Enhancement and Giant Nernst Effect in (TMTSF)2PF6
      J. Phys. IV, 12, 189 (2002). 

Presentations